تبلیغات اینترنتیclose
پیچک ( شیون فومنی )
پیچک ( شیون فومنی )
شعر و ادب پارسی( سیداحمد میر فخری نژاد)
امتياز : | نظر شما : | لينك ثابتنوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

فوخوس

 

خواب بیدِم، خواب بیدم صلاة ظهر سفره کنار
مَرِه اُشکُفته یِهو شَلٌه پِلا (یهو برنج تو گلوم گیر کرد)
بیلاوارِس می نفس هَ ایور بیجیره شو، بُجور نَمو
ولهسته حصیر مرزه می چنگ
رو به قبله بمانست می دوتا لنگ
اسَ می ماره بیدین چی کودَندَرِه هَچین صحرای دشت کربلا
می ضعیفه ایج گره م هفتا خانه اوطرف
همساده یه واقفه کود. (جیغ همسرم هم هفتا خونه اونطرف تر رو با خبر کرد)
عالمه خو سر فوکود .
نشه سوزن توَدَن ایرٌه بیجیر
اینَفَر سر به رهنه
اینفَر بی کَتَره
جی پیله آدم و زاک و جَغله
اَمی خانه راه نیه .
زَی میشین دو سالیه ، بی دیل و غم
کره اَیوَن خو دماغه فینیزیکه والِسه
کوچیته م قونداقه یه خشکه چو چو ماکوی زنه. (کوچیکه هم پستونک میمکه)
من ولی می دست و پا لحمه هچین (دست و پام بی حسه)
مردمه چوپ چوپه یه گوش آنِی دَرَم.(به پچ پچ مردم گوش میدم)
اینفر گه:
" گور به گور خشکه داره زنده بو، بوجور شویی"
(زنده بود از دیوار بالا می رفت)
دُیٌمی رو کونه، گه اوٌلیه:
" خواخوری، تی زبانه بیمیرم، عذبی می دومم بیگیفته، کله سگ بوخورد"
سیٌمی وگرده گه:
" مست لا مست آمویی بخانه شب"
چهارمی مگویه، لب نجنبانه. (چهارمی حرف نمیزنه)
پنجمی درازه ده:
"همیشه قمار کودی ، نزول دهی"
هتو شیشمی نفر، هفتمی، هشتمی، نهمی، دهمی ، بیستمی، سی امی
تا که نوبت فرَِسه آخریه.
"بلا نسبت ، بلا نسبت ، مثل سگ به لاب آیه ، خوب نیه بمرده پشت سر بیگید. اَسه هرچی بو ، بوشو. بیچاره دست جی اَ دونیا کوتایه." (...مثل سگ به واق بیاد... )
من اَسَ دَونگمه.
من اسَ دونگمه. خدایه گم بیدیی آخرِ آدم بوستَنه؟
کره می خون خونه خوردن دره بو. (خون خونمو میخورد)
مره وسی ایته پایه بیگیرم دکفم اَ سبزی پاک کنان جان (سبزی پاک کن= کاسه لیس)
آخه ماتم.( آخه تعجب کردم.)
آخه ماتم، اَ بیکاره آدمان
اشانی که تا هوای پس دینید
دو تا پا دارید، دو تا پا قرض کونیدی گروختنی
اشانی که دو گونی تی مره گید دونوکونید تی مره گید
اشانی که یک شی (شاهی =پول قدیم) ره سر ولوینید
(بخاطر یک شاهی سر مردم رو می برند)
اگه آسمان بشی جی ویشتایی ( از گرسنگی)
کوره دهشایی م تره به دست ندید
اَ بیکاره آدمان
هشان ، هشان ، او روزان که سر بی شام نییمی زمینه سر
تا گلو چالیک دارابوم قرض میان
قول معروف ، می دیمه سیلی مره سرخ کودیم
او روزان، او روزان
او روزان چی کودید؟
هتو فکر و ذکر دوبوم که ایدفعه شلوغی کنار بوخورد.
راه واکون، راه واکون
عیزائیل بومو بینیشته می اتاقه سرجاکِش
ایته گل مره به دسته دهه که بو بکش
می چومان داغ لاره مات ببرده یه (گیج، گنگ)
بیشنوسته بوم آخر عیزرائیل لبچ ایته به زمین نهه ایته م به آسمان
انه چشمان میجیک(=مژه) ره دوبو(=راه می رفت) زمین خاک واسوخه
ای ذره م اتو نبو که مره بوگوفته بید
گرده مرغانه منه.
خنده رو ،با وقار،
جی اشان که مره دوره کوده اید آدم تره
خیلی خیلی بختره
عیزائیل گله تا هتو برم
می دماغ لچگی ایدانه عسکه(=عطسه) زنم
ویریزم بازم می جا سر نیشینم
قل نهاره، قل نهار
کره جارو داره ایوانه می مار
می زنانه م کله آتش دوگوده
پرده پوش کناره خورده نهه، آفتاب دتابه
رو به قبله چیه؟ ایزراعیل کیه؟
آخر برجه، می دیل به سر بمو
صاحب خانه کرایه خانه دیره بو.
 
 
شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 349

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

نشانه

 

جهان
بربلندیهای نام انسان
بیرقی ست
که بادها را
می جنباند.
تنهایی امّا
تنها نشانه ی اوست

 

شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 314

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

شب شعر


قدمگاهی ست
پُر شکوفه
شب های شاعران صمیمی
به گاهی که
زخم هایشان
دهن باز می کند.
دختری
در بادهای انگار
گُلهای دامنش را
می پراکند ...

 


شیون فومنی

 

 امتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 300

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 


چرای لحظه ها


آهسته تر ببال
سنجاقک
گنجشکان خیالم را
به بازی
فرا مگیر
همه چیز در گذر است
ابرهای بالدار
به خاموشی های فراموش خویش
فرو می شوند
علفزاری
می وزد آرام
در سکوت مه
رمه های روحش را
به چرای لحظه ها برده است
شاعر ...

 


شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 257

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

سه تار

 

تنهایی ملایم است
گنجشک های زخمه
فرا رسیده اند
به ناگهانی اندوه
سایه ای
سینه ام را
بر آتش نهاده است
چادری بگستران
در خلوت خانگی آقتاب
چادری بگستران
توت های آوازش رسیده است
این شاخه

 

 

شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 251

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

بیافرین


دستان موازی
خواهنده چون درختانند
خواهنده ی چهارفصل محتوم.
شاخه
می تواند
سبد باشد
تخته پاره ای
قایق
بیافرین
تا بشناسندت ...

 

شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 308

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

انگیزه


به یکبار
درّه ای پُر از پروانه می شود
آغوشم
چنگ می اندازم
شعرهایی کوتاه
در دستان شب
پرپر می زنند
رهایشان می کنم
در ماه
خرده ریز واژه ها
فانوس برمی دارند
به جستجوی تو ...

 

 

شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 278

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

هرگز

 

دهانشان خالیست
از واژگان شاداب
به صدایی می میرند
به سکوتی
بر می خیزند
نیلوفر آب های زلالم
پیچان بر پهنای
این گرداب
نه ... نه
از طبل های میان تهی
هیاهویی را
باور نداشته ام
هرگز ...

 


شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 325

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

عاشقی


به ناگزیر
خاموش می مانی
خستگی هایت را
با هیچ کس
در میان نخواهی داشت
به ناگزیر
از کنارت می گریزی
دستانت
در پی چیزیست
که خاموشی ات را
به زبان آورد
که با خود نگفته باشی:
از دوست داشتن

 


شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-10, | بازديد : 268

نوشته شده در تاريخ چهارشنبه 3 آذر 1395 توسط سید مجتبی محمدی

 

دختر

آیا چه می خواهد خریدن
از این بازار
مردی که خانه را
ترک گفته باشد
سیبی
مچاله آمده
در عفّت خانگی اش
دریغا
دخترم را
از روزنه ها می بویند
مردان پا به سال

 

شیون فومنیامتياز : 0| نظر شما : 1 2 3 4 5 6 | لينك ثابت

موضوع : اشعار شیون فومنی-9, | بازديد : 239

صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 ... 10 صفحه بعد