خواب بیدِم، خواب بیدم صلاة ظهر سفره کنار ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
جهان بربلندیهای نام انسان( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
قدمگاهی ست پُر شکوفه( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
آهسته تر ببال سنجاقک ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
تنهایی ملایم است( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
دستان موازی خواهنده چون درختانند( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
به یکبار درّه ای پُر از پروانه می شود ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
دهانشان خالیست از واژگان شاداب( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
به ناگزیر خاموش می مانی( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
آیا چه می خواهد خریدن ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
پرواز چیزی نیست جز تهی شدن( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
چگونه دوستش نداشته باشی( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
عاشقی نکرده ایم.( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
زنی در آستانه ی زایمان عشق ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
نمی خواهم در هیاهوی گیلکانه ات( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
نمک عشق کجاست؟( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
عاشق است مه معشوق است ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
بوسه کن محبت را( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
کودک است شعر پنجره ام ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
برکه ایست جهان با موجاب های زیبایش ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
جریانی دارم در تو ( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
بنویس:بر سنگی که خاکش خواهد خورد( شیون فومنی ) - چهارشنبه 3 آذر 1395
سرشاری از ترانه ی دیدار ( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
چیزی درونم را وانمی گذارد( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
عشق تو فصل نمی شناسد( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
چه می کنی در چنبر پرچانگی ها( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
به خانه می رسم.پای اجاقی نیم سوز( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
سهمی از ستاره وهمی از ماهت داده اند( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
بــر خواستـنت تکــان آب از آبـست( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
سفر ترا به سلامت,مرا به من بسپار ( شیون فومنی ) - سه شنبه 2 آذر 1395
صفحه قبل 1 2 3 4 صفحه بعد